Archeologische Vereniging Limburg - Mergel.nU

Go to content

Main menu:

Archeologische Vereniging Limburg

Leden Mergel.nU
 


Archeologische Vereniging Limburg

 

Romeinse legionairs langs de Romeinse weg van Trier naar Xanten, bij Swalmen.

Vuursteenmijn.

In 1975 hebben amateur- en beroepsarcheologen in Limburg zich verenigd in de Archeologische Vereniging Limburg (AVL). De vereniging is een sectie van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) en stelt zich tot taak om de archeologische kennis van de leden te vergroten, om het Limburgs bodemarchief te helpen inventariseren, beschrijven en registreren, en om assistentie te verlenen bij opgravingen. Aangesloten bij de vereniging zijn zowel individuele amateur- en beroepsarcheologen als heemkundeverenigingen, archeologische werkgroepen, musea en dergelijke.

De AVL vormt een koepelorganisatie voor de archeologie in Limburg en vervult ook de rol van belangenbehartiger van de amateur in relatie tot nieuwe provinciale en landelijke beleidsontwikkelingen.

De AVL organiseert voor leden lezingen, excursies, cursussen en om de vier jaar een archeologisch congres (archeologiedag) op een steeds wisselende plaats in de Provincie. De vereniging heeft een eigen tijdschrift: 'Archeologie in Limburg' (AiL) dat drie keer per jaar verschijnt. Er wordt met name aandacht geschonken aan actuele archeologische projecten in de eigen provincie. Ofschoon in oorsprong bedoeld als contactorgaan voor de vereniging, is AiL uitgegroeid tot een volwaardig tijdschrift waarin zowel leden als niet leden verslag kunnen doen van hun werkzaamheden en bevindingen.
Verenigingsnieuws wordt bekend gemaakt in een apart bijgevoegd infobulletin, de zogenaamde “Blauwe Brief”.

Archeologische Vereniging www.lgog.nl
Tel.: 043 3645461
Voor info: j.p.warrimont@wxs.nl
 
Back to content | Back to main menu